Thông báo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Trường Đại học Hòa Bình

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOÀ BÌNH

Số:  142a  /TB-BCĐ-ĐHHB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng  0 năm 2020

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị và cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên

trong toàn Trường

 

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31 tháng 3 năm 2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid. Trước những diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh, để kiềm chế, kiểm soát có hiệu quả sự lây lan của dịch bệnh và chủ động ngăn chặn, ứng phó kịp thời với dịch bệnh trên toàn quốc, bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe của nhân dân và cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên của Trường, Ban chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona Trường Đại học Hòa Bình yêu cầu toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên của Trường thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

1. Thực hiện nghiêm việc cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2020 theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh… theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Yêu cầu cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết theo quy định nhưng phải đảm bảo khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang và thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

2. Thực hiện tốt Thông báo số 142/TB-ĐHHB ngày 31/3/2020 của Hiệu trưởng Nhà trường. Thực hiện sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà, chỉ những trường hợp thật sự cần thiết và được giao nhiệm vụ mới đến Trường làm việc;

3. Thường xuyên theo dõi các thông tin phòng chống dịch qua các kênh truyền thông của Nhà nước và của Nhà trường, cảnh giác với các nguồn tin chưa được xác thực; tuyệt đối không chia sẻ các thông tin khi chưa được kiểm chứng;

4. Tiếp tục quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”; nâng cao nhận thức, chống biểu hiện lơ là chủ quan trong phòng chống dịch bệnh; thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo và hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục & Đào tạo và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của Nhà trường;

5. Tiểu ban Hỗ trợ – Phục vụ và Tiểu ban chuyên môn phối hợp với Phòng Hành chính – Tổ chức – Quản trị rà soát lại toàn bộ cơ sở vật chất, chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo an toàn cho cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên. Kiểm tra lại toàn bộ trang thiết bị, vật tư y tế đủ để phòng chống dịch bệnh. Có phương án chỉ đạo cụ thể để ứng phó kịp thời với những diễn biến dịch bệnh phức tạp có thể xảy ra. Phân công bác sĩ, điều dưỡng thường trực hàng ngày tại phòng thường trực Ban Chỉ đạo. Chủ động tham gia phòng, chống và dập dịch khi được huy động, đồng thời sẵn sàng chi viện lực lượng khi có lệnh của cấp trên;

6. Cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên trong toàn Trường thực hiện tốt Thông báo số 140/TB-ĐHHB ngày 28/3/2020 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Trường Đại học Hòa Bình. Chủ động khai báo y tế qua ứng dụng NCOVI và chấp hành nghiêm hướng dẫn cũng như mọi quy định của chính quyền địa phương nơi cư trú về phòng chống dịch bệnh. Nếu có các biểu hiện bất thường về sức khoẻ phải báo cáo ngay cho Nhà trường.

Yêu cầu các thành viên trong Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của Trường, thủ trưởng các đơn vị trong Trường quán triệt để cán bộ, giảng viên và học viên, sinh viên thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./.

 

Nơi nhận:

 BCĐ của Bộ, CTHĐQT (để b/c);

– Hiệu trưởng, các PHT;

– Các phòng, Khoa, Viện, TT, VP;

– Website;

– Lưu: VT.

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO     

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

TS. ĐÀO HẢI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *