Quyết định thành lập tạp chí KH&CN trường Đại học Hòa Bình

Căn cứ Quyết định số 244/QĐ-TTg ngày 28/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Hòa Bình; Căn cứ Nghị quyết số 02/2000/NQ-HNNĐT ngày 30/8/2020 của Hội nghị nhà đầu tư Trường Đại học Hòa Bình về việc công nhận Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường, Phó chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Hòa Bình nhiệm kỳ 2020-2025; Căn cứ Nghị quyết số 05/2000/NQ/HĐT ngày 24/11/2020 của Hội đồng trường về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Hòa Bình;Căn cứ Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05/4/2016 của Quốc hội khóa XIII; Căn cứ Giấy phép hoạt động tạp chí in số 456/GP-BTTTT ngày 20/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Hành chính – Tổ chức – Quản trị.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *