Quyết định thành lập Ban vận động quyên góp, ủng hộ, tiếp nhận, điều phối trang thiết bị học trực tuyến cho học sinh

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ;
Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cử Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 03/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đầy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức day học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch Covid-19;

 

Căn cứ Công văn số 3961/BGDĐT-CĐN ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc vận động ủng hộ máy tính cho em;

 

Sau khi thống nhất với Thường trực Công đoàn Giáo dục Việt Nam và xét đề nghị của Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Ban Vận động quyên góp, ủng hộ, tiếp nhận, điều phối thiết bị học trực tuyến cho học sinh gồm các ông (bà) có tên trong danh sách trang kèm theo.

 

Điều 2. Ban Vận động có nhiệm vụ chỉ đạo, xây dựng nội dung, tổ chức triển khai thực hiện việc vận động, quyên góp, tiếp nhận, điều phổi kinh phí, hiện vật quyền góp bảo đảm kịp thời, hiệu quả, đúng quy định và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Tổ giúp việc triển khai các nhiệm vụ do Ban Vận động phân công.

 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

*Thông tin chi tiết tại đây:

 

Tệp đính kèm:  2856_QD_BGDDT.PDF

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *