10 năm Trường Đại học Hòa Bình với Khoa Kinh tế và Quản lý

Thứ Ba, Tháng Hai 13, 2018

10 năm Trường Đại học Hòa Bình với Khoa Kinh tế và Quản lý

Với sự đòi hỏi ngày càng cao đối với chuyên ngành Kinh tế và Quản lý của nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ, Trường Đại học Hòa Bình đã được Bộ Giáo dục & Đào tạo cho phép mở ngành đào tạo mới. Sự phát triển của ngành được trình bày trong bài báo đăng trong kỷ yếu 10 năm Trường Đại học Hòa Bình sau đây:
14 KhoaKinhteQuanly