TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÒA BÌNH ĐÀO TẠO THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG NGHỀ NGHIỆP

Thứ Năm, Tháng Một 18, 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÒA BÌNH ĐÀO TẠO THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG NGHỀ NGHIỆP

Nghị quyết số 14/2005/NQ – CP ngày 02-11-2005 của Chính phủ về Đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020 đã xác định rõ mục tiêu chung của giáo dục đại học nước ta là: “Đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học, tạo được chuyển biến cơ bản về chất lượng, hiệu quả và quy mô, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế và nhu cầu học tập của nhân dân. Đến năm 2020, giáo dục đại học Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và tiếp cận trình độ tiên tiến trên thế giới; có năng lực cạnh tranh cao, thích ứng với cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Nghị quyết cũng đưa ra mục tiêu cụ thể: “…khoảng 70 – 80% tổng số sinh viên theo học các chương trình nghề nghiệp – ứng dụng”.