Thông báo về các thủ tục kiến tập của sinh viên Khoa Tài chính-Ngân hàng-Kế toán

Thứ Bảy, Tháng Năm 13, 2017

Thông báo về các thủ tục kiến tập của sinh viên Khoa Tài chính-Ngân hàng-Kế toán

Để thực hiện tốt chương trình thực tập, kiến tập, sinh viên Khoa cần làm quen với các tài liệu sau đây và cần thực hiện tốt các hướng dẫn để việc thực tập, kiến tập có kết quả. Khi cần có thể download tài liệu