Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học Trường Đại học Hòa Bình

Thứ Sáu, Tháng Ba 24, 2017

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học Trường Đại học Hòa Bình

     

       BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                              

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÒA BÌNH

 

Số:    114  /QĐ-ĐHHB

 

           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM               

                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

               Hà Nội, ngày  22    tháng   03     năm 2017

                                                                QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học Trường Đại học Hòa Bình

                                        HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÒA BÌNH

Căn cứ vào Quyết định số 244/QĐ-TTg ngày 28/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Hòa Bình;

Căn cứ vào Quyết định số 4282/QĐ-UBND ngày 26/08/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Hòa Bình, khóa 3, nhiệm kỳ 2015-2020;

Căn cứ vào Điều lệ Trường Đại học được ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 10/12/2014 về việc ban hành Điều lệ Trường Đại học học;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo và Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học Trường Đại học Hòa Bình,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học Trường Đại học Hòa Bình.

Điều 2. Các ông/bà: Trưởng phòng Hành chính-Tổ chức-Quản trị, Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính, Trưởng phòng Đào tạo, Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

-Như Điều 3;

- CTHĐQT (để b/c);

- TBKS (để biết);

- Lưu VT, HCTCQT.

                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                             GS.TSKH. Đặng Ứng Vận

 

       BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÒA BÌNH

                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                       QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

của Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học Trường Đại học Hòa Bình
(Ban hành kèm theo Quyết định số      114  /QĐ-ĐHĐĐ ngày    22 /03 /2017

của Hiệu trưởng Trường Đại học Hòa Bình)

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên gọi của Trung tâm

     Tên tiếng Việt: Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học Trường Đại học Hòa Bình

     Tên tiếng Anh: Center for Foreign Language and Informatics of Hoa Binh University

     Tên viết tắt: CFIHB

Điều 2. Vị trí, loại hình của Trung tâm

Trung tâm NN-TH là cơ sở giáo dục trực thuộc Trường Đại học Hòa Bình.

 

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA TRUNG TÂM

Điều 3: Chức năng của Trung tâm

Là đơn vị đầu mối tổ chức liên kết, đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng, ôn, thi để cấp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ cho các đối tượng có nhu cầu trong và ngoài trường.

Điều 4: Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm

 1. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, ôn, thi để cấp chứng chỉ tin học và ngoại ngữ cho các đối tượng có nhu cầu trong và ngoài trường.
 2. Liên kết với các cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài theo sự phân công của Trường về các hoạt động đào tạo, thi để cấp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ.
 3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trường Đại học Hòa Bình phân công.

Điều 5: Mối quan hệ với các Phòng chức năng và các Khoa chuyên môn của Trường Đại học Hòa Bình

 1. Phối hợp với Phòng Đào tạo lập kế hoạch các hoạt động đào tạo cụ thể của Trung tâm, tổ chức liên kết với các địa phương (thông qua các hoạt động liên kết) theo đúng quy định hiện hành.
 2. Phối hợp với Phòng Đào tạo tổ chức các đợt bồi dưỡng, ôn, thi để cấp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ theo quy định hiện hành.
 3. Phối hợp với Phòng Hành chính – Tổ chức – Quản trị đảm bảo cơ sở vật chất cho công tác đào tạo bồi dưỡng và các đợt thi để cấp chứng chỉ.
 4. Phối hợp với Phòng Kế hoạch – Tài chính đảm bảo việc thu chi đúng quy định.
 5. Phối hợp với Khoa CNTT-ĐTVT, Khoa Ngoại Ngữ xây dựng các chương trình đào tạo ngắn hạn và ngân hàng câu hỏi đảm bảo nội dung và chất lượng theo quy định.
 6. Phối hợp với Phòng Tư vấn tuyển sinh và truyền thông tiến hành công tác tuyển sinh.

 

Chương III

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Điều 6. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm

 1. Ban Giám đốc:

   Giám đốc: 01 người

   Phó giám đốc: 01 người

 1. Nhân viên: gồm nhân viên cơ hữu và nhân viên hợp đồng ngắn hạn
 2. Người dạy: Giảng viên hợp đồng với Trung tâm (ưu tiên giảng viên cơ hữu của Trường).

Điều 7. Nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc Trung tâm

 1. Giám đốc phải là người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực quản lý, đã tốt nghiệp trình độ đại học trở lên, đã hoạt động trong ngành giáo dục ít nhất 3 năm và được Trường Đại học Hòa Bình bổ nhiệm.
 2. Có trách nhiệm xây dựng, tổ chức và điều hành các hoạt động của Trung tâm. Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng trường Đại học Hòa Bình về mọi hoạt động của Trung Tâm. Tuổi của giám đốc khi bổ nhiệm lần đầu không quá 60 tuổi.
 3. Quản lý nhân sự của Trung tâm, quản lý cơ sở vật chất và tài sản của Nhà trường khi được giao, quản lý tài chính, quyết định thu – chi và phân phối kết quả hoạt động của Trung tâm theo quy định của Trường Đại học Hòa Bình.
 4. Trình Hiệu trưởng phê duyệt danh sách học viên đủ điều kiện được cấp chứng chỉ.
 5. Ký hợp đồng giảng viên và lao động thời vụ, hợp đồng tuyển sinh với các cộng tác viên.

Điều 8. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó giám đốc trung tâm

 1. Là người giúp việc trực tiếp cho Giám đốc trong việc xây dựng, tổ chức và điều hành các hoạt động của Trung tâm theo đúng quy chế hiện hành. Phó Giám đốc có thẩm quyền thay mặt Giám đốc giải quyết những công việc được Giám đốc giao hoặc ủy quyền và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các công việc được phân công. Tuổi của Phó giám đốc khi bổ nhiệm lần đầu không quá 60 tuổi.
 2. Nhiệm kỳ của Phó Giám đốc theo nhiệm kỳ của Giám đốc

Điều 9. Nhiệm vụ của các nhân viên làm việc tại Trung tâm

 1. Nhiệm vụ của nhân viên Trung tâm do Giám đốc phân công.
 2. Nhân viên Trung tâm gồm có nhân viên cơ hữu và nhân viên làm việc theo hợp đồng thời vụ.
 3. Nhân viên cơ hữu làm việc tại Trung tâm được ký hợp đồng với Nhà trường và được hưởng các quyền lợi theo quy định hiện hành trên cơ sở kết quả hoạt động của Trung tâm. Trung tâm chịu trách nhiệm ký hợp đồng theo thỏa thuận với nhân viên hợp đồng thời vụ và báo cáo Hiệu trưởng.

Điều 10. Nhiệm vụ và quyền hạn của cán bộ giảng dạy tại Trung tâm

 1. Người dạy tại Trung tâm gồm giảng viên thỉnh giảng trong và ngoài nước phải là người đạt trình độ theo yêu cầu của chuyên ngành và có uy tín, trách nhiệm.
 2. Trong trường hợp mời giảng viên là người nước ngoài tham gia giảng dạy, Trung tâm phải báo cáo Ban Giám hiệu.

Điều 11. Nhiệm vụ và quyền hạn của người học tại Trung tâm

 1. Mọi công dân Việt Nam và người nước ngoài có đủ điều kiện học tập đều được học tại các lớp do Trung tâm tổ chức đào tạo.
 2. Người học có nhiệm vụ chấp hành đầy đủ các nội quy, quy chế đào tạo của Trung tâm và của Trường Đại học Hòa Bình.
 3. Người học có quyền lợi sau đây:

      – Lựa chọn, đăng ký các hình thức học tập phù hợp với điều kiện và khả năng của mình.

     – Phản ánh với Ban Giám đốc về các vấn đề liên quan đến quyền lợi của mình.

     – Được xác nhận kết quả học tập và được dự thi cấp chứng chỉ khi hoàn thành khóa học.

 

Chương IV

 KINH PHÍ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ

 

Điều 12: Nguồn thu và nguyên tắc thu

 1. Thu từ học phí, lệ phí từ người học; các hợp đồng đào tạo; lệ phí thi; hợp đồng dịch vụ khác, các dự án hoặc các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng khác theo các hoạt động quy định ở Điều 4.
 2. Nguyên tắc lấy thu bù chi, thu để đủ chi vào các hoạt động chính: giảng dạy, quản lý và có tích lũy một phần cho phúc lợi tập thể của trung tâm, của Trường, tăng cường trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo và đóng góp cho Trường Đại học Hòa Bình.

Điều 13: Quản lý kinh phí

Các nguồn thu – chi của Trung tâm được thực hiện thông qua phòng Kế hoạch – Tài chính của Trường Đại học Hòa Bình.

Điều 14: Sử dụng kinh phí

 1. Trung tâm chủ trì, phối hợp với phòng KH-TC xây dựng kế hoạch và định mức sử dụng kinh phí cho phù hợp với các văn bản quy định của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, và Trường đại học Hòa Bình.
 2. Việc sử dụng kinh phí thực hiện theo kế hoạch trình Hiệu trưởng phê duyệt, thông qua hệ thống kế toán chung của Nhà trường.
 3. Chi trả tiền lương, tiền công; BHXH, BHYT, BHTN và các khoản khác theo quy định cho cán bộ, nhân viên làm việc tại Trung tâm và chi trả thù lao cho giáo viên hợp đồng thời vụ trên cơ sở thỏa thuận của hai bên.

Điều 15: Thanh quyết toán kinh phí

 1. Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm quyết toán chứng từ thu – chi kinh phí từ nhiệm vụ tại Điều 5 theo quy định của Bộ Tài chính và của Trường.
 2. Việc thu – chi của các hợp đồng đào tạo do Nhà trường ký với các đối tác, ủy quyền cho Trung tâm thanh quyết toán thông qua Phòng Kế hoạch – Tài chính.

 

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Điều khoản thi hành

1. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Trung tâm căn cứ Quy định này để xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức hoạt động của Trung tâm cho phù hợp.

2. Giám đốc Trung tâm, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Mọi văn bản trước đây trái với quy định này đều được bãi bỏ.

        Trong quá trình thực hiện, nếu có điều gì bất cập, Giám đốc Trung tâm trình Hiệu trưởng để bổ sung, sửa đổi cho phù hợp.

 

Nơi gửi:                                                                                           

-     Chủ tich HĐQT (báo cáo);

-     Ban Giám hiệu (để chỉ đạo);

-     Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học (để thực hiện);

-     Các đơn vị liên quan (để phối hợp);

-     Lưu HC-TC, VT./.           

 

                               HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                (Đã ký)

 

                      GS.TSKH. Đặng Ứng Vận