Chứng chỉ môn học Giáo dục Quốc Phòng Khóa 7.

Thứ Tư, Tháng Tư 13, 2016

Chứng chỉ môn học Giáo dục Quốc Phòng Khóa 7.

Khoa Cơ bản đã nhận được Chứng chỉ môn học Giáo dục Quốc Phòng sinh viên có thể đến Phòng Công tác Học sinh sinh viên gặp giao viên chủ nhiệm để lấy chứng chỉ giáo dục Quốc phòng của Khóa 7 và một số sinh viên học lại.

Link tải bảng điểm:

Bang diem DHHB K7