Thông báo Tổ chức Hội nghị NCKH học viên, sinh viên năm 2016 Khoa Công nghệ

Thứ Năm, Tháng Tư 7, 2016

Thông báo Tổ chức Hội nghị NCKH học viên, sinh viên năm 2016 Khoa Công nghệ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÒA BÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA CÔNG NGHỆ 
Số: 06 / TB-ĐHHB-CNTT
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
                 Hà Nội, ngày 27  tháng 03 năm 2016 

 

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Hội nghị NCKH học viên, sinh viên năm 2016

 

Kính gửi: – Giáo viên hướng dẫn và sinh viên, học viên cao học

thuộc các nhóm NCKH sinh viên

Căn cứ vào Quyết định Số: 01/QĐ – ĐHHB-CN ngày 25 tháng 12  năm 2015 về việc công nhận đề tài NCKH học viên, sinh viên năm học 2015-2016.

Sau khi tổng hợp các bản báo cáo đề tài của các nhóm nghiên cứu.

Khoa Công nghệ thôngbáo tới toàn thể giáo viên hướng dẫn và sinh viên, học viên khoa đã có đề tài đăng ký nghiên cứu khoa học:

- Thời gian tổ chức Hội nghị NCKH: 9h thứ 3 ngày 12/04/2016

- Địa điểm: Giảng đường 115

Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, liên hệ trợ lý Khoa Công nghệ (Ths.  Nguyễn Thị Lệ Xuân– 0974459095, email:lexuan1410@gmail.com)

Nơi nhận:- Phòng Đào tạo;- Giảng viên, sinh viên khoa;

- Lưu VPK.

 TRƯỞNG KHOA 

  (đã ký)

PGS.TS. Hồ Sĩ Đàm