Quyết định công nhận BCH Hội cựu sinh viên Đại học Hòa Bình Nhiệm kỳ 2015-2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÒA BÌNH

Số:   145     /QĐ-ĐHHB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày   08    tháng  06    năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Công nhận BCH Hội cựu sinh viên Đại học Hòa Bình

Nhiệm kỳ 2015-2020

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOÀ BÌNH

Căn cứ Quyết định số 244/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Hoà Bình;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng trường Đại học được quy định tại Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 03/01/2014 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Hoà Bình;

Căn cứ “Quy chế công tác học sinh, sinh viên được ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-ĐHHB ngày 01/8/2012 về việc thành lập Hội cựu sinh viên Đại học Hòa Bình của Hiệu trưởng Trường Đại học Hòa Bình;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công nhận Ban chấp hành, chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội cựu sinh viên Đại học Hòa Bình – Nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 12 ông (bà) có tên trong danh sách đính kèm.

Điều 2: Ban chấp hành Hội cựu sinh viên Trường Đại học Hòa Bình – Nhiệm kỳ 2015-2020 có trách nhiệm:

Tổ chức thực hiện các hoạt động của Hội cựu sinh viên Đại học Hòa Bình theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại “Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội Cựu sinh viên Đại học Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 147/QĐ-ĐHHB ngày 01/8/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hòa Bình.

Tổ chức Đại hội đại biểu Cựu sinh viên, bầu Ban chấp hành Hội Cựu sinh viên Đại học Hòa Bình nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 3: Thủ Trưởng các Phòng/Khoa/Ban, các đơn vị liên quan và các ông (bà) có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Quyết định trước đây trái với Quyết định này đều được bãi bỏ.

  Nơi gửi:

- Như Điều 3;

- Lưu VT.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

GS. TSKH. Đặng Ứng Vận

 

 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH

HỘI CỰU SINH VIÊN ĐẠI HỌC HÒA BÌNH

NHIỆM KỲ 2015-2018

 

TT Họ và tên Cựu sinh viên Khoa Chức vụ trong BCH
1 Lê Khắc Hiếu Khoa Tài chính Kế toán Chủ tịch
2 Nguyễn Thị Huyền Trang Khoa Quan hệ công chúng và Truyền thông Phó Chủ tịch (Trưởng ban sự kiện)
3 Bùi Mạnh Cường Khoa Mỹ thuật công nghiệp Phó Chủ tịch

(Trưởng ban tài chính)

4 Trần Trí Hiếu Khoa Công nghệ Ủy viên BCH

(Trưởng ban TT liên lạc)

5 Nguyễn Đắc Sơn Khoa Mỹ thuật công nghiệp Ủy viên BCH
6 Nguyễn Quốc Huy Khoa Công nghệ Ủy viên BCH
7 Hoàng Văn Thiết Khoa Công nghệ Ủy viên BCH
8 Trần Thị Diệu Khoa Công nghệ Ủy viên BCH
9 Trịnh Thị Nhuần Khoa Tài chính Kế toán Ủy viên BCH
10 Đinh Việt Hưng Khoa Tài chính Kế toán Ủy viên BCH
11 Lã Thị Thanh Thủy Khoa Tài chính Kế toán Ủy viên BCH
12 Nguyễn Thị Minh Huệ Khoa Tài chính Kế toán Ủy viên BCH

 Đào Mai

 


Hội nghị tổng kết 2016-2017
Hội nghị tổng kết 2016-2017
Tiến tới kỷ niệm 10 năm ĐHHB
Tiến tới kỷ niệm 10 năm ĐHHB
Kỷ yếu 10 năm xây dựng
Kỷ yếu 10 năm xây dựng
Lễ Bế mạc đánh giá ngoài
Lễ Bế mạc đánh giá ngoài

Lễ bế mạc

Kiểm định chất lượng GD
Kiểm định chất lượng GD
Bóng đá nữ Đại học Hòa Bình
Bóng đá nữ Đại học Hòa Bình
Phòng PA83 CA Hà Nội chúc mừng ….
Phòng PA83 CA Hà Nội chúc mừng ….
Chúc mừng Ngày 20/11/2017!
Chúc mừng Ngày 20/11/2017!
Tường thuật lễ Khai giảng
Tân Sinh viên Khoa Pr nói về ĐHHB
Lễ Khai Giảng 2017
Lễ Khai Giảng 2017
Ảnh lưu niệm Ngày Khai Giảng
Ảnh lưu niệm Ngày Khai Giảng
Sinh viên Biểu diễn nhân ngày Khai giảng 2017
Thực hành CNTT…
Thực hành CNTT…
Biểu diên thời trang-Lễ phát bằng
Nhóm Sinh viên lớp 4
Nhóm Sinh viên lớp 4
Lễ trao bằng tốt nghiệp-2017
Lễ trao bằng tốt nghiệp-2017
Phóng sự của TV Hà Nội về ĐHHB
9 lợi thế của sinh viên ĐHHB
9 lợi thế của sinh viên ĐHHB
Bản đồ Hà Nội-Đại học Hòa Bình
Video về Đại học Hòa bình
Ngày khai giảng ĐHHB
Ngày khai giảng ĐHHB
Đại Học Hòa Bình & doanh nghiệp
Sinh viên ĐHHB thực hành
Sinh viên ĐHHB thực hành
Một số Trang cần lưu ý
5 Thông tin mới nhất
Bảo vệ luận văn thạc sỹ CNTT
Bảo vệ luận văn thạc sỹ CNTT
Trường Đại Học Hòa Bình
*CHÀO MỪNG VÀ CÁM ƠN BẠN ĐÃ GHÉ THĂM TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÒA BÌNH QUA WEBSITE hbuniv.edu.vn. CHÚC BẠN MỌI SỰ TỐT LÀNH*>
Sinh viên ĐHHB được tuyên dương
Nhấn chuột phải-view image để xem ảnh

Nhấn chuột phải-view image để xem ảnh

Lễ ký kết hợp tác toàn diện
TIN TỨC - SỰ KIỆN
THÔNG BÁO
Giới thiệu Đại học Hòa Bình
Vi du the marquee trong HTML

Mời các bạn yêu thích Video vào mục Video để xem