Quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập bậc đại học trong hệ thống giáo dục mở tại trường Đại học Hòa Bình

Đàm Thúy Hiền

Trường Đại học Hòa Bình, Hà Nội

I. Mở đầu

Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Nghị quyết Hội nghị Trung Ương 8 khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo” đã chỉ ra những yếu kém của giáo dục: Chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo còn thấp so với yêu cầu, nhất là giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Hệ thống giáo dục và đào tạo thiếu liên thông giữa các trình độ và giữa các phương thức giáo dục, đào tạo; còn nặng về lý thuyết, nhẹ thực hành. Phương hướng đề ra là: đổi mới hệ thống giáo dục theo hướng mở, linh hoạt, liên thông giữa các bậc học, trình độ và giữa các phương thức giáo dục đào tạo; Xã hội phải thừa nhận việc học suốt đời của con người là định hướng của cả thế giới. Xây dựng một nền giáo dục mở (GDM), quản lý tốt, có cơ cấu và phương thức giáo dục hợp lý, đảm bảo các điều kiện nâng cao chất lượng có vai trò hết sức quan trọng.

Bên cạnh đó, khi tham gia Cộng đồng Kinh tế ASEAN, Việt Nam có những lợi thế nhất định, nhưng đồng thời có những hạn chế, những thách thức không nhỏ như chất lượng nguồn nhân lực thấp là do công tác đào tạo hiện nay chưa phù hợp, chất lượng đào tạo còn hạn chế, chưa thực sự đáp ứng yêu cầu sử dụng nhân lực và nhu cầu của người học, chưa theo kịp sự chuyển biến của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Đứng trước thực trạng nền giáo dục nói trên, kiểm tra đánh giá (KTĐG) kết quả học tập của người học trong các trường đại học không chỉ là nhiệm vụ của giáo viên, của các tổ bộ môn mà còn là nhiệm vụ và công việc quan trọng của các nhà quản lý. Đã có rất nhiều những công trình nghiên cứu về quản lý hoạt động KTĐG kết quả học tập bậc đại học, tuy nhiên những nghiên cứu chỉ mới dừng ở hệ thống giáo dục đại học truyền thống. Công tác KTĐG trong hệ thống GDM chưa được quan tâm nghiên cứu đầy đủ và việc áp dụng một phương thức quản lý KTĐG mới là rất cần thiết cho Đại học Hòa Bình .

Trong phẩn II của báo cáo này, tác giả sẽ đánh giá chung về quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên tại trường ĐH Hòa Bình. Phần III đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động KTĐG kết quả học tập bậc đại học trong hệ thống GDM tại trường ĐH Hòa Bình. Một số kết luận và khuyến nghị được trình bày trong phần IV.

 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÒA BÌNH

            Để có được nhận định khách quan về công tác quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên tại trường ĐHHB, chúng tôi đã đã tiến hành điều tra xã hội học, khai thác ý kiến của 300 người trong trường, số phiếu thu được là 253 người (đạt 80%) bao gồm các đối tượng sau:

200 sinh viên cuối khóa:  Khảo sát về thực trạng hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập và quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên hiện nay tại trường

33 giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng tại trường: Khảo sát về thực trạng hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập và quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên hiện nay tại trường

20 cán bộ quản lý: Khảo sát về mức độ thực hiện và đánh giá thực tế các nội dung quản lý hoạt động kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của sinh viên, khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của những biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá của sinh viên tại trường.

Thời gian khảo sát vào tháng 7 năm 2014 với công cụ khảo sát là Phiếu điều tra (Anket) dành cho giảng viên, cán bộ quản lý và sinh viên.  

Từ kết quả khảo sát có thể rút ra một số kết luận sau đây:

- Ưu điểm: Quản lý điều hành công việc theo quy chế, bảo đảm sự công bằng với mọi thành viên trong nhà trường; phân công giảng dạy phù hợp; công tác thi đua khen thưởng kỷ luật kịp thời chính xác; xây dựng được nội bộ đoàn kết, phối hợp chặt chẽ mọi hoạt động.

- Những điểm cần khắc phục: Việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ chưa thực sự đánh giá được năng lực học tập của sinh viên, nhiều khi còn gây áp lực học tập, căng thẳng chưa tạo được tính tự giác, phát huy sáng tạo trong SV. Nội dung thi kiểm tra còn mang tính lý thuyết, chưa gắn với thực tiễn chuyên môn nghề nghiệp. Tiêu cực trong quá trình dạy học như phụ đạo, học thêm nhóm, mua đề, mua đáp án, không thúc đẩy được ý thức tự học của sinh viên …

- Nguyên nhân: Năng lực, kinh nghiệm thực tế của một số cán bộ tham mưu chưa đáp ứng kịp với nhiệm vụ được giao. Nhận thức của đội ngũ cán bộ, giảng viên kéo theo hàng loạt những tiêu cực trong thi cử.Phương thức tổ chức KTĐG kết quả học tập chưa hiệu quả và cơ sở vật chất còn thiếu thốn.

III.BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KTĐG KẾT QUẢ HỌC TẬP BẬC ĐẠI HỌC TRONG HỆ THỐNG GDM TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÒA BÌNH

            Trên cơ sở phân tích hiện trạng chúng tôi đã đề nghị 7 giải pháp quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá tại Đại học Hòa Bình như sau:

3.1. Đổi mới về tư duy, nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ quản lý, giảng viên, sinh viên trong hoạt động kiểm tra – đánh giá

Mục tiêu là hình thành tư duy mới về nhận thức ý nghĩa của từng khâu trong quản lý hoạt động KTĐG.

Ý nghĩa của biện pháp: Nhận thức là khâu đầu tiên của một quá trình hoạt động và có ý nghĩa to lớn ảnh hưởng tới sự thành công hay thất bại của hoạt động đó.

Nội dung và cách thức thực hiện: Tổ chức hội thảo chuyên môn trong các Khoa để CB, GV, SV thấy rõ được vai trò của của công tác đào tạo nghề nghiệp, chuyên môn đối với việc cải thiện chất lượng nguồn lực, một yếu tố quyết định tới mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội.

3.2. Xây dựng cơ chế quản lý và vận hành hệ thống KTĐG đã xây dựng được

Mục tiêu của biện pháp: Tạo hành lang pháp lý để các cơ sở giáo dục đảm bảo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ý nghĩa của biện pháp: Là tiền đề thúc đẩy mọi thành tố khác trong cấu trúc của quá trình giáo dục hoạt động có hiệu quả.

Nội dung và cách thực hiện biện pháp: Xây dựng một cơ chế quản lý riêng cho hoạt động KTĐG, có cơ chế khen thưởng, xử phạt phù hợp.

  1. 3. Bồi dưỡng về trình độ chuyên môn, năng lực quản lý hoạt động KTĐG cho đối tượng cán bộ, giảng viên

Mục tiêu của biện pháp: Tiếp thu, bổ sung những kiến thức, kinh nghiệm chưa cập nhật được để ứng dụng thích hợp vào hoạt động dạy – học và KTĐG kết quả học tập của sinh viên có hiệu quả.

            Ý nghĩa của biện pháp: Hiểu rõ và có trách nhiệm với công việc mình được giao.

Nội dung và cách thức thực hiện: Cử CBQL, GV tham gia học lớp nghiệp vụ sư phạm, tổ chức tập huấn cho CBQL – GV về chương trình đào tạo.

  1. 4.Thông qua ngân hàng câu hỏi – bài tập của môn học, xây dựng và đánh giá chuẩn đầu ra phù hợp với các nội dung, yêu cầu của chương trình đào tạo trong hệ thống GMD

Mục tiêu:  Phù hợp với định hướng đổi mới Dạy và học ngày nay, tạo tiềm năng cho người học phát triển; là điều kiện tiên quyết để có thể thực hiện liên thông, liên kết đào tạo mà vẫn đảm bảo chất lượng

Ý nghĩa: 

- Đối với nhà trường: là cơ sở để nhà trường xây dựng chương trình đào tạo phù hợp, đảm bảo sản phẩm đào tạo đáp ứng  nhu cầu nhân lực của xã hội.

- Đối với giảng viên: là cơ sở để thiết kế lại nội dung giảng dạy; lựa chọn phương pháp dạy học tích cực, lượng hóa rõ ràng về các tiêu chí đánh giá kết quả học tập của sinh viên.

-  Đối với sinh viên: xác định được mục tiêu học tập của mình, không ngừng nỗ lực học tập và rèn luyện , đáp ứng yêu cầu của nhà trường và xã hội; Cũng nhờ vậy nên sẽ tăng cường cơ hội học tập, cơ hội việc làm của sinh viên.

- Đối với các cá nhân, tổ chức sử dụng lao động:là cơ sở để các cá nhân, tổ chức đánh giá khả năng cung ứng nhân lực của các trường; có thể lựa chọn chính xác nguồn nhân lực tiềm năng cho mình, từ đó phối hợp với các trường thực hiện  đào tạo theo địa chỉ, điều này vừa hỗ trợ hoạt động cho các trường, vừa giảm được chi phí và thời gian đào tạo lại của nơi sử dụng nhân lực.

- Đối với xã hội: có được nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội.;có cơ sở giám sát hoạt động đào tạo của các trường và có quyền đòi hỏi các trường điều chỉnh hoạt động để thực hiện đúng chuẩn đầu ra đã được xác định.

 Nội dung và cách thức thực hiện: Xây dựng Ngân hàng câu hỏi là một trong những giải pháp để đánh giá việc thực hiện chuẩn đầu ra của từng môn học cụ thể. Việc sử dụng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên, có thể coi đây là công cụ để đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo.

3.5. Biện pháp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra

 Mục tiêu của biện pháp: Ngăn chặn những tiêu cực và có biện pháp khắc phục và ngăn chặn kịp thời những sai sót trong hoạt động KTĐG.

Ý nghĩa của biện pháp: Đảm bảo đánh giá chính xác năng lực của người học, chất lượng đào tạo của Nhà trường, tạo dựng lòng tin trong Xã hội về giáo dục – đào tạo.

Nội dung và cách thực hiện biện pháp: Hiệu trưởng chỉ định thành lập Ban Thanh tra học đường và được thực hiện ở tất cả các khâu, tất cả các công việc, thường xuyên.

3.6. Tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý hoạt động KTĐG kết quả học tập của người học

Mục tiêu của biện pháp: Cung cấp cho mọi người những phương tiện để tiếp cận loại hình GD không chính quy.

Ý nghĩa của biện pháp: Hỗ trợ trong trong quản lý đào tạo. Giảm bớt được chi phí và thời gian cho người học (có thể tổ chức KTĐG qua mạng internet)

Nội dung và cách thức thực hiện: Trang bị máy móc thiết bị thích ứng với nhu cầu sử dụng và khai thác dữ liệu phục vụ cho hoạt động dạy – học; Tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên về kỹ năng sử dụng phần mềm quản lý.

3.7. Xây dựng các Trung tâm đánh giá giáo dục độc lập ở tầm quốc gia cũng như ở các cơ sở giáo dục

Mục tiêu: Với chức năng là trung tâm nguồn, nó có thể thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nhân lực cho đánh giá kết quả giáo dục; phát triển các phương pháp KTĐG kết quả GD hiện đại; xây dựng, phát triển các tài liệu, phương tiện … và tư vấn cho lãnh đạo các cấp quản lý giáo dục về KTĐG.

Ý nghĩa: cơ sở đứng đầu xây dựng mạng lưới đánh giá kết quả giáo dục quốc gia độc lập, nó là nơi tổ chức, xây dựng ngân hàng câu hỏi, ngân hàng đề đủ lớn, bảo đảm bao quát được chương trình; xây dựng qui trình tổ chức, thực hiện; tổ chức các dịch vụ, đánh giá diện rộng, thi quốc gia … phục vụ cho tham khảo của mọi đối tượng và các loại hình thi.

Nội dung và cách thức thực hiện:

- Tại các đơn vị đào tạo, việc quản lý hoạt động KTĐG được thực hiện tại Trung tâm khảo thí. Phòng đào tạo phối hợp với các Khoa quản lý hoạt động giảng dạy, trung tâm khảo thí phối hợp với các Khoa chuyên trách quản lý hoạt động KTĐG. Hoạt động giảng dạy và KTĐG không hoàn toàn độc lập với nhau mà hỗ trợ cho nhau. GV bộ môn có trách nhiệm KTĐG thường xuyên và định kỳ, hướng dẫn khóa luận cho SV. Trung tâm có trách nhiệm theo dõi và thống kê báo cáo kết quả học tập của SV và  giúp phòng Đào tạo đảm bảo chất lượng giảng dạy. Phòng Đào tạo cung cấp chương trình để Trung tâm khảo thí xây dựng ngân hàng câu hỏi thi cho phù hợp với mục tiêu và nội dung chương trình.

- Trung tâm khảo thí còn có nhiệm vụ: Quản lý và tổ chức KTĐG đối với các hệ đào tạo.

3.8. Khảo sát về tính cấp thiết và khả thi của các biện pháp đề xuất.

Về tính cấp thiết  của các biện pháp: Kết quả khảo sát cho thấy, tỷ lệ “đồng ý”, “rất đồng ý” chiếm tỷ lệ rất cao, tỷ lệ “không đồng ý” và “rất không đồng ý” chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Điều đó cho thấy, hầu hết các biện pháp mà luận án đề xuất đều được các đối tượng lựa chọn. Việc nâng cao chất lượng công tác đào tạo tại Trường cần có sự phối hợp nhiều yếu tố tham gia, mỗi yếu tố xét trong mối tương quan nhất định, đều có thể hình thành một biện pháp tương ứng làm cơ sở giúp cán bộ lãnh đạo quản lý có căn cứ để tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý của mình giải quyết tốt những yêu cầu do mục tiêu đề ra.

Về tính khả thi của các biện pháp: Hầu hết, mức độ rất khả thi và khả thi của các biện pháp được các cán bộ quản lý và giảng viên đánh giá đều chiếm tỷ lệ cao, không có biện pháp nào không khả thi

 

IV. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

4.1. Kết luận

            Quản lý hoạt động KTĐG kết quả học tập của người học là khâu then chốt trong công tác quản lý hoạt động đào tạo của Nhà trường. Nghiên cứu thực tiễn công tác quản lý hoạt động KTĐG kết quả học tập của sinh viên Trường Đại học Hòa Bình cho thấy: Tuy quá trình thành lập trường chưa lâu, song dưới sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của HĐQT, BKS, Hiệu trưởng, đồng thời với sự đoàn kết, nỗ lực hết sức của các phòng ban chức năng, của tập thể giảng viên và sinh viên của Trường đã đạt một số kết quả và thành tựu nhất định trong hoạt động đào tạo, cụ thể là hoạt động KTĐG kết quả học tập (ra đề, tổ chức thi, chấm thi), phần nào đáp ứng được yêu cầu, nề nếp dạy học và các yếu tố phục vụ cho hoạt động đào tạo ngày càng được cải thiện và nâng cao.

            Từ kết quả nghiên cứu thực trạng, tác giả cũng đã có đề xuất các biện pháp quản lý mang tính cấp thiết và khả thi cao như về nhận thức của đội ngũ CBQL, GV và sinh viên; tăng cường công tác kiểm tra thanh tra; xây dựng các cơ chế quản lý phù hợp; bồi dưỡng về nghiệp vụ KTĐG; XD Trung tâm khảo thí; Ứng dụng CNTT vào hoạt động KTĐG …

4.2. Khuyến nghị

*Đối với cơ quan quản lý Nhà nước về GD:

            – Ban hành cơ chế, xây dựng chiến lược tổng thể, ban hành tiêu chuẩn (chất lượng, chuẩn đầu ra, chuẩn chương trình dạy –học …) phù hợp với thực tiễn phát triển GD.

- Ban hành quy chế về KTĐG song song với Quy chế đào tạo

- Chỉ đạo sát sao các Trường thực hiện nghiêm túc hoạt động KTĐG

- Tổ chức các buổi hội thảo, tập huấn về chuyên đề liên quan tới quản lý hoạt động KTĐG trong GD đại học, trong hệ thống GDM.

- Thành lập Trung tâm khảo thí chất lượng đối với GD tách biệt với hoạt động của Nhà trường.

*Đối với Trường ĐH Hòa Bình

- Cần có kế hoạch định kỳ tiến hành khảo sát nhu cầu về thị trường lao động làm căn cứ để xây dựng mục tiêu, nội dung chương trình và phương thức đào tạo.

- Phát triển đội ngũ giáo viên theo hướng chuẩn hóa

- Chuyên môn hóa và nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý

*Đối với mỗi cá nhân CBQL, GV và SV:

- Có ý thức trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện những qui định, qui chế về KTĐG.

- Tìm hiểu, học hỏi, cập nhật thường xuyên những kinh nghiệm tiên tiến về hoạt động KTĐG từ các Trường bạn áp dụng đã có hiệu quả.

- Đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực trong GD


Thí sinh dự thi SV thanh lịch
Thí sinh dự thi SV thanh lịch
Tiến tới kỷ niệm 10 năm ĐHHB
Tiến tới kỷ niệm 10 năm ĐHHB
Kỷ yếu 10 năm xây dựng
Kỷ yếu 10 năm xây dựng
Lễ Bế mạc đánh giá ngoài
Lễ Bế mạc đánh giá ngoài

Lễ bế mạc

Kiểm định chất lượng GD
Kiểm định chất lượng GD
Bóng đá nữ Đại học Hòa Bình
Bóng đá nữ Đại học Hòa Bình
Phòng PA83 CA Hà Nội chúc mừng ….
Phòng PA83 CA Hà Nội chúc mừng ….
Chúc mừng Ngày 20/11/2017!
Chúc mừng Ngày 20/11/2017!
Tường thuật lễ Khai giảng
Tân Sinh viên Khoa Pr nói về ĐHHB
Lễ Khai Giảng 2017
Lễ Khai Giảng 2017
Ảnh lưu niệm Ngày Khai Giảng
Ảnh lưu niệm Ngày Khai Giảng
Sinh viên Biểu diễn nhân ngày Khai giảng 2017
Thực hành CNTT…
Thực hành CNTT…
Biểu diên thời trang-Lễ phát bằng
Nhóm Sinh viên lớp 4
Nhóm Sinh viên lớp 4
Lễ trao bằng tốt nghiệp-2017
Lễ trao bằng tốt nghiệp-2017
Phóng sự của TV Hà Nội về ĐHHB
9 lợi thế của sinh viên ĐHHB
9 lợi thế của sinh viên ĐHHB
Bản đồ Hà Nội-Đại học Hòa Bình
Video về Đại học Hòa bình
Ngày khai giảng ĐHHB
Ngày khai giảng ĐHHB
Đại Học Hòa Bình & doanh nghiệp
Sinh viên ĐHHB thực hành
Sinh viên ĐHHB thực hành
Một số Trang cần lưu ý
5 Thông tin mới nhất
Bảo vệ luận văn thạc sỹ CNTT
Bảo vệ luận văn thạc sỹ CNTT
Trường Đại Học Hòa Bình
*CHÀO MỪNG VÀ CÁM ƠN BẠN ĐÃ GHÉ THĂM TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÒA BÌNH QUA WEBSITE hbuniv.edu.vn. CHÚC BẠN MỌI SỰ TỐT LÀNH*>
Sinh viên ĐHHB được tuyên dương
Nhấn chuột phải-view image để xem ảnh

Nhấn chuột phải-view image để xem ảnh

Lễ ký kết hợp tác toàn diện
TIN TỨC - SỰ KIỆN
THÔNG BÁO
Giới thiệu Đại học Hòa Bình
Vi du the marquee trong HTML

Mời các bạn yêu thích Video vào mục Video để xem