Quy định tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÒA BÌNH
——————–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————–

Số   401 /QĐ-ĐHHB

Hà Nội, ngày  21  tháng 10 năm 2015

QUY ĐỊNH

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

         

Căn cứ Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về tổ chức đào tạo bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên, Trường Đại học Hòa Bình quy định việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và cấp chứng chỉ theo chuẩn tin học Quốc tế IC3 (Digital Literacy Certification) do tổ chức Certiport của Mỹ cấp như sau:

A. ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, KIỂM TRA VÀ CẤP CHỨNG CHỈ

I. Đối tượng

1. Đối tượng 1:

- Sinh viên hệ đại học, cao đẳng chính quy của Trường ĐHHB;

- Chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trình độ A,B và chứng chỉ theo chuẩn tin học Quốc tế IC3

2. Đối tượng 2:

- Học viên tự do tham dự các chương trình đào tạo, bồi dưởng ngoại ngữ, tin học ngắn hạn do Trường ĐHHB tổ chức (định kỳ trong năm học);

- Chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trình độ A,B.

3. Đối tượng 3:

- Thí sinh tự do (bao gồm cả đối tượng học theo hình thức tự học có hướng dẫn, học từ xa) đăng ký tham gia các đợt kiểm tra cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học tại Trường ĐHHB;

- Chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trình độ A,B.   

II. Chương trình đào tạo, tổ chức đào tạo, kiểm tra cấp chứng chỉ

1. Chương trình đào tạo, tổ chức đào tạo:

a) Đối với đối tượng 1:

- Đối với chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trình độ A, B: Sinh viên chỉ cần hoàn thành CTĐT ngoại ngữ, tin học cơ sở cho các ngành của Trường ĐHHB (Chương trình của Trường phù hợp với chương trình đào tạo ngắn hạn về ngoại ngữ, tin học trình độ A, B theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo);

- Cấp chứng chỉ theo chuẩn tin học Quốc tế ICC3 (Digital Literacy Certification):                  Ngoài chương trình tin học cơ sở của Trường, sinh viên phải đăng ký học bổ sung một phần chương trình đào tạo theo chuẩn IC3 (có quy định cụ thể,Nhà trường tổ chức giảng dạy phần bổ sung này).

b) Đối với đối tượng 2:

Hàng năm Trường ĐHHB tổ chức tuyển sinh và đào tạo tại Trường các chương trình đào tạo ngắn hạn về ngoại ngữ, tin học trình độ A, B theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (thời điểm tuyển sinh, thời gian khóa học sẽ được thông báo cụ thể)        

c) Đối với đối tượng 3:

Tự học (tự học có hướng dẫn, học từ xa) hoàn thành chương trình đào tạo ngắn hạn về ngoại ngữ, tin học như đối tượng 2.

2. Kiểm tra cấp chứng chỉ:     

a) Chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trình độ A, B:

- Đối với đối tượng 1: Thi đạt yêu cầu theo chương trình môn hoc ngoại ngữ và tin học cơ sở của Trường , kết quả thi từ 5.0 điểm trở được cấp chứng chỉ.

- Đối với đối tượng 2 và 3:

+ Nội dung, hình thức, thời lượng kiểm tra thực hiện theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (thời điểm kiểm tra sẽ có thông báo cụ thể)

+ Những thí sinh có điểm trung bình cộng của tất cả các bài kiểm tra đạt từ 5.0 trở lên, không có bài kiểm tra nào bị điểm liệt (dưới 3.0 điểm), được công nhận kết quả kiểm tra và được cấp chứng chỉ.

b) Đối với chứng chỉ theo chuẩn tin học Quốc tế IC3 (Digital Literacy Certification):

- Bài thi IC3 gồm 3 modul, sinh viên có thể thi lấy chứng nhận từng modul. Nếu sinh viên hoàn thành bài thi cả 3 modul được cấp chứng chỉ theo chuẩn tin học Quốc tế IC3;

- Nội dung, hình thức, thời lượng kiểm tra và điều kiện được cấp chứng chỉ theo Quy định của tổ chức Certiport Hoa Kỳ thông qua IIG Việt Nam.

III. Thời hạn bảo lưu điểm kiểm tra

1. Đối với chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trình độ A, B:

a) Nếu kết quả kiểm tra không đạt yêu cầu thí sinh được bảo lưu kết quả ở các bài kiểm tra đạt từ 5.0 điểm trở lên. Thời hạn bảo lưu là 12 tháng kể từ ngày tổ chức kiểm tra.

b) Thí sinh dự kiểm tra lại để lấy chứng chỉ có quyền được miễn kiểm tra những bài có điểm kiểm tra còn trong thời hạn bảo lưu, chỉ phải dự kiểm tra lại những bài dưới 5.0 điểm.

c) Thí sinh chưa được công nhận đạt kết quả kiểm tra sẽ được cấp phiếu báo điểm kiểm tra. Phiếu báo điểm này được sử dụng trong đợt kiểm tra lại để tính điểm bảo lưu (nếu có).

2. Đối với chứng chỉ theo chuẩn tin học Quốc tế IC3:  

Bài thi IC3 gồm 3 modul, sinh viên có thể thi lấy chứng nhận từng modul. Nếu sinh viên hoàn thành bài thi cả 3modul cùng phiên bản (tích lũy đủ chứng nhận thi đạt cả 3 modul được tổ chức thi riêng lẽ hoặc thi cùng một đợt)  được cấp chứng chỉ theo chuẩn tin học Quốc tế IC3.   

 IV. Lệ phí

1. Chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trình độ A, B:

a) Lệ phí cấp chứng chỉ: 80.000 đồng

b) Lệ phí dự kiểm tra: 100.000 đồng

c) Lệ phí học chương trình đào tạo ngoại ngữ, tin học trình độ A, B:

*  Đối với lớp từ 30 học viên trở lên:

- Ngoại ngữ, tin học trình độ A: 350.000 đồng/khóa học

- Ngoại ngữ, tin học trình độ B: 450.000 đồng/khóa học

* Đối với lớp dưới 30 học viên: Tùy thuộc số lượng học viên thực tế

2. Chứng chỉ theo chuẩn tin học Quốc tế IC3:

 Lệ phí học bổ sung một phần chương trình đào tạo theo IC3 và lệ phí kiểm tra để được cấp chứng chỉ theo chuẩn tin học Quốc tế IC3 sẽ được thông báo cụ thể cho từng đợt kiểm tra.

V. Thẩm quyền cấp chứng chỉ:

1. Chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trình độ A, B:

Trường cấp chứng chỉ cho học viên kiểm tra đạt yêu cầu theo đúng quy định (Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

2. Chứng chỉ theo chuẩn tin học Quốc tế IC3: Tổ chức Certiport Hoa Kỳ cấp chứng chỉ theo chuẩn IC3.

B. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Khoa Công nghệ tổ chức thực hiện chương trình đào tạo tin học trình độ A, B và phần bổ sung của CTĐT theo chuẩn IC3

2. Khoa Cơ bản tổ chức thực hiện chương trình đào tạo ngoại ngữ trình độ A, B

3. Phòng Đào tạo tổ chức các đợt kiểm tra và thực hiện việc xét cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trình độ A, B theo quy định

              

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;

- Các Phòng/Khoa/Trung tâm;

- Lưu VT, ĐT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Đã ký

 

GS.TSKH. Đặng Ứng Vận

 


Thí sinh dự thi SV thanh lịch
Thí sinh dự thi SV thanh lịch
Tiến tới kỷ niệm 10 năm ĐHHB
Tiến tới kỷ niệm 10 năm ĐHHB
Kỷ yếu 10 năm xây dựng
Kỷ yếu 10 năm xây dựng
Lễ Bế mạc đánh giá ngoài
Lễ Bế mạc đánh giá ngoài

Lễ bế mạc

Kiểm định chất lượng GD
Kiểm định chất lượng GD
Bóng đá nữ Đại học Hòa Bình
Bóng đá nữ Đại học Hòa Bình
Phòng PA83 CA Hà Nội chúc mừng ….
Phòng PA83 CA Hà Nội chúc mừng ….
Chúc mừng Ngày 20/11/2017!
Chúc mừng Ngày 20/11/2017!
Tường thuật lễ Khai giảng
Tân Sinh viên Khoa Pr nói về ĐHHB
Lễ Khai Giảng 2017
Lễ Khai Giảng 2017
Ảnh lưu niệm Ngày Khai Giảng
Ảnh lưu niệm Ngày Khai Giảng
Sinh viên Biểu diễn nhân ngày Khai giảng 2017
Thực hành CNTT…
Thực hành CNTT…
Biểu diên thời trang-Lễ phát bằng
Nhóm Sinh viên lớp 4
Nhóm Sinh viên lớp 4
Lễ trao bằng tốt nghiệp-2017
Lễ trao bằng tốt nghiệp-2017
Phóng sự của TV Hà Nội về ĐHHB
9 lợi thế của sinh viên ĐHHB
9 lợi thế của sinh viên ĐHHB
Bản đồ Hà Nội-Đại học Hòa Bình
Video về Đại học Hòa bình
Ngày khai giảng ĐHHB
Ngày khai giảng ĐHHB
Đại Học Hòa Bình & doanh nghiệp
Sinh viên ĐHHB thực hành
Sinh viên ĐHHB thực hành
Một số Trang cần lưu ý
5 Thông tin mới nhất
Bảo vệ luận văn thạc sỹ CNTT
Bảo vệ luận văn thạc sỹ CNTT
Trường Đại Học Hòa Bình
*CHÀO MỪNG VÀ CÁM ƠN BẠN ĐÃ GHÉ THĂM TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÒA BÌNH QUA WEBSITE hbuniv.edu.vn. CHÚC BẠN MỌI SỰ TỐT LÀNH*>
Sinh viên ĐHHB được tuyên dương
Nhấn chuột phải-view image để xem ảnh

Nhấn chuột phải-view image để xem ảnh

Lễ ký kết hợp tác toàn diện
TIN TỨC - SỰ KIỆN
THÔNG BÁO
Giới thiệu Đại học Hòa Bình
Vi du the marquee trong HTML

Mời các bạn yêu thích Video vào mục Video để xem