THÔNG BÁO V/v tổ chức “Hội nghị cán bộ lớp, cán bộ đoàn Học kỳ II năm học 2015-2016”

Thứ Tư, Tháng Một 13, 2016

THÔNG BÁO V/v tổ chức “Hội nghị cán bộ lớp, cán bộ đoàn Học kỳ II năm học 2015-2016”

Căn cứ “Quy chế công tác HSSV Trường Đại học Hòa Bình” ban hành kèm theo Quyết định số 252/QĐ ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hòa Bình;

Để nắm bắt tình hình học tập, rèn luyện của HSSV, ghi nhận các ý kiến đóng góp về các hoạt động trong HKI và triển khai các hoạt động của HKII năm học 2015-2016, Phòng CT HSSV phối hợp với BCH Đoàn TN tổ chức “Hội nghị cán bộ lớp, cán bộ đoàn – Học kỳ II năm học 2015-2016”:

1. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: 15h30, Thứ Ba, ngày 19 tháng 01 năm 2016

- Địa điểm: Hội trường – Trường Đại học Hòa Bình – Hà Nội

2. Thành phần tham dự

- BGH, Trưởng Phòng Đào tạo, CB Ban tuyển sinh;

- BCH Đoàn Trường, Bí thư Liên chi Đoàn các Khoa;

- Cán bộ Phòng công tác HSSV, CVHT;

- Lớp trưởng, lớp phó các Lớp và Bí thư, Phó Bí thư, ủy viên BCH các Chi đoàn (Nếu vắng mặt gửi đơn xin phép về Phòng CT HSSV trước 14h00 ngày 18/01/2016).

Đề nghị các đơn vị và cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện.

 

Nơi nhận:

- HT  (để báo cáo);

- BCH Đoàn TN (phối hợp thực hiện);

- CBQLL, CVHT và các lớp SV;

- Lưu: VP. 

 

KT/HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

TS. Nguyễn Đức Trọng