Thông báo về việc học lại, thi lại HK1 năm 2014-2015

Thứ Tư, Tháng Ba 11, 2015

Thông báo về việc học lại, thi lại HK1 năm 2014-2015

Sinh viên xem kết quả học tập trong file đính kèm. Và tính điểm học phần theo công thức: 

TBHP =(CC x 15 + GK x 25 + CK x 60) / 100

- Đối với khóa 510 TBHP nhỏ hơn 5 điểm phải thi lại.

- Đối với khóa 511 trở đi TBHP nhỏ hơn 4 điểm phải thi lại.

Thiếu điểm cuối kỳ phải thi lại.

Thiếu điểm chuyên cần hoặc giữa kỳ phải học lại và đóng kinh phí theo quy định 250.000đ/ tín chỉ.

Đối với các môn chuyên ngành sinh viên đăng ký thi lại, học lại tại khoa MTCN: sau khi nộp phí tại phòng Kế toán mang phiếu thu tiền về Khoa để vào danh sách.

Đối với các môn cơ bản sinh viên đăng ký học lại tại khoa Cơ bản và sinh viên thi lại xem tại phòng đào tạo.

Sinh viên chịu trách nhiệm đăng ký thi lại các môn chuyên ngành tại khoa MTCN hạn cuối cùng vào ngày 11/04/2015. Sau thời gian trên sinh viên không đăng ký thi lại bắt buộc phải học lại môn học đó.

* Chú ý : Sinh viên sau khi kết thúc môn học đề nghị giảng viên công bố điểm chuyên cần và điểm giữa kỳ để kịp thời điều chỉnh các sai sót nếu có. Bắt buộc phải ký nộp bài cuối kỳ vào sổ lên lớp do giảng viên giữ mới được công nhận điểm cuối kỳ.  Sinh viên chưa nộp học phí sẽ không được công nhận điểm của học kỳ đó và nếu nợ học phí 2 học kỳ sẽ bị hủy điểm và phải học lại cùng khóa sau.

BẢNG ĐIỂM CỦA CÁC KHÓA SINH VIÊN TẢI XUỐNG THEO CÁC FILE DƯỚI ĐÂY:

514MTCN-HK1

513TKT-HK3

513TKN-HK3

513TKD-HK3

512TKN-HK5

 512TKT-HK5

 512TKD-HK5

511TKN-HK7

511TKD-HK7

510TKN-HK9

510TKD-HK9